Nyhet: Vi har öppnat vårdcentral i Malmö Läs mer.

Barnkonventionen - lagen för barns bästa

Barnkonventionen är en samling bestämmelser som framtagits av FN:s medlemsstater och som berör barns rättigheter. Konventionens innehåll är lag i Sverige och genomsyrar alla sorters arbeten som riktar sig mot barn, såsom förskolan och barnhälsovården. 

barnkonventionen

Artikelinnehåll Barnkonventionen - för barns rättigheter - Vad innebär det att lagstifta barns rättigheter? Barnkonventionen genomsyrar barnhälsovården - I praktiken Barnkonventionen i förskolan Vanliga frågor om barnkonventionen

Barnkonventionen - för barns rättigheter Barnkonventionen heter egentligen FN:s konvention om barnets rättigheter, och innehåller precis som den heter bestämmelser om barns rättigheter i världen. Här finns totalt 54 artiklar som beskriver hur barns rättigheter ska tas hänsyn till när det handlar om frågor som rör barn. För länder som skrivit under och ratificerat konventionen (det vill säga att landet har justerat sin lagstiftning och antagit konventionen som gällande lag), så är åtagandet rättsligt bindande på internationell nivå. Samtliga 54 artiklar är viktiga för att de beskriver olika aspekter av barns rättigheter. De vilar dock på fyra grundpelare:

  • 1Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • 2Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • 3Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • 4Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Sverige skrev under och ratificerade konventionen strax efter att den skrevs år 1990, och sedan 2020 gäller konventionen i sin helhet som lag i Sverige. Det innebär att andra lagar i vår lagstiftning har anpassats för att säkerställa att vi följer barnkonventionen. Som FN-organ som verkar för barns rättigheter har UNICEF i uppdrag att se till att länderna som antagit barnkonventionen faktiskt följer den. 

Vad innebär det att lagstifta barns rättigheter? Att barn har lika värde eller att de ska tas om hand kan kännas självklart, men vad innebär det på riktigt att lagen ger barn dessa rättigheter? Det kan bland annat handla om att:  Barns rättigheter och ställning stärks inom rättsväsendet och deras röst ska bli hörd i ärenden som berör dem Barn som hamnat i Sverige på flykt har rätt skydd och hjälp att återförenas med sina familjer Staten enligt lag måste göra vad som krävs för att skydda barn mot diskriminering och våld Barn har rätt till ett privatliv, att utöva en religion (eller inte), och till yttrandefrihet Barn som tillhör en etnisk, religiös eller språklig minoritet har rätt till sitt språk, kultur och religion  Möjligheter till lek och fritid är en lagstadgad rättighet för barn

🧸 Barnkonventionens dag, 20 november Den 20 november är det Barnkonventionens dag. I många kommuner, förskolor och skolor uppmärksammas det med särskilda projekt som belyser barns rättigheter.

Barnkonventionen genomsyrar barnhälsovården Barnkonventionen fastställer barns rättighet till bästa möjliga hälsa och tillgång till vård.

Artikel 24: Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård och rehabilitering.
quote

Dels påverkar detta vården på en övergripande nivå inom regionernas eller mottagningarnas planering, att barn ska ha tillgång till sjukvård, primärvård och andra insatser som leder till god hälsa. På individnivå innebär det också att barnets bästa ska tas i beaktning och att barnets egna önskemål ska respekteras. 

I praktiken “Det är viktigt att barnet känner sig sedd och delaktig i vården. Detta uppnår vi genom att möta barnet på barnets nivå, både gällande ålder- och mognadsnivå. Vi uppmuntrar, stödjer och hjälper barnet att förstå vad som skall hända under vårdbesöket. Resultatet är att barnet känner sig tryggare och delaktig i besluten.” — Berit Enqvist, Barnspecialist på Knodd En vårdgivare som behandlar barn ska bemöta barnet och involvera barnet på den nivå som barnets ålder och mognad tillåter. Det kan handla om allt från att säga hej till barnet och berätta vad som kommer hända under vårdbesöket till att låta barnet vara delaktigt i beslut och att barnkonventionens bestämmelser ska vara med i beslut om vård.  Andra exempel:  Barnet får vårdas på särskild barnavdelning vid sjukhusinläggning i den mån det går En undersökning kan avbrytas och återupptas igen senare om barnet behöver en paus Barn kan få vård utan att en förälder är med, exempelvis om barnet uppsöker en ungdomsmottagning eller om barnet behöver omedelbar vård och det inte går att vänta på föräldern Barnet ska få vara med och ge samtycke till vård eller andra beslut som berör barnet, i allt större utsträckning i takt med att barnet blir äldre och mognar Att arbeta inom vården utifrån barnkonventionen kan också innebära att tänka sig in i barnets perspektiv om någon i barnets närhet blivit allvarligt sjuk eller gått bort och agera utifrån barnets behov. Det kan även handla om att uppmärksamma och agera vid misstanke om våld i nära relationer eller sexuellt utnyttjande, då rättigheten att inte utsättas för dessa också erkänns i konventionen. 

Barnkonventionen i förskolan I barnkonventionen ingår att barn har rätt till skolgång och att få en utbildning som hjälper dem i sin utveckling och lär dem om sina egna rättigheter. Här står att barnets utbildning ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter.

Artikel 28: Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning.
quote

Barnkonventionens bestämmelser är en del av grundvärderingarna i läroplanen för förskolan (Lpfö 18). Det innebär att förskolans verksamhet ska spegla de rättigheter och värderingar som finns i barnkonventionen.  Det kan handla om: att arbeta mot diskriminering och lära barn om alla människors lika värde;  att uppmuntra och främja barns språk och kultur då de tillhör nationella minoriteter eller urfolk (i Sverige samer);  att lära barn om vilka rättigheter de har och varför de är viktiga Även här blir barnkonventionen ett styrdokument i det stora och det lilla. Den kan implementeras i specifika aktiviteter som barnen gör, men den påverkar också planeringsarbete och pedagogernas förhållningssätt. Barn ska få vara delaktiga i vad som bestäms och görs i förskolan i den mån det är genomförbart. 

Vanliga frågor om barnkonventionen Vad är barnkonventionen? Barnkonventionen - FN:s konvention om barnets rättigheter - innehåller bestämmelser om barns rättigheter i världen. Den skapades av FN:s medlemsländer och är idag i sin helhet del av svensk lagstiftning.

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

17 november 2023

Läs mer

bebis hand och föräldrars händer
Anknytning - Samspel mellan förälder och barn
Sovande bebis
Sömnschema - hur mycket sömn behöver just ditt barn?
Bild på Knodd-appen
Barns utveckling - följ ditt barns utvecklingsfaser i vår app
Se alla artiklarna
Barnsjuksköterska i mobilen