Användarvillkor

Här kan du läsa om villkoren för att använda tjänsten

Dessa allmänna villkor reglerar villkoren för att använda den digitala applikationen Knodd (”Appen”). Villkoren utgör avtalet mellan användaren av Appen (”användaren”, ”du”, ”dig”) och Knodd Vård AB org. nr: 559161–6304, (”IT-leverantören”, ”vi”, ”oss”). Genom att använda Appen godkänner du innehållet i villkoren och bekräftar också att du förstått innebörden av dem.

1. Allmänt om villkoren och förhållandet till vårdgivaren

Villkoren syftar enbart till att reglera avtalet mellan oss och dig avseende din användning av Appen och reglerar därmed inte ditt och barnets förhållande till den vårdgivare som är ansluten till Appen och som du kommer i kontakt med i samband med vårdmöten (”Vårdgivaren”).

Vårdgivaren ansvarar självständigt för den hälso- och sjukvård som Vårdgivaren erbjuder via Appen. Vårdgivarens ansvar regleras huvudsakligen av lagstiftning på hälso- och sjukvårdsområdet och inte av dessa villkor. Vi samarbetar enbart med registrerade vårdgivare som kan uppvisa såväl giltigt försäkringsskydd som bevis på att den vårdpersonal som ansluts till Appen är är legitimerad.

Om du inte informerats om något annat är det IT-leverantörens helägda dotterbolag, Knodd Medicare AB, org. nr: 559172–7333, som är Vårdgivare. Du kan alltid komma i kontakt med Knodd Medicare AB genom att skicka e-post till hjalp@knodd.se.

Om du har frågor om ansvarsuppdelningen mellan IT-leverantören och Vårdgivaren eller i övrigt har frågor om villkoren är du alltid välkommen att kontakta oss genom att skicka e-post till hjalp@knodd.se.

2. Allmänt om appen

Vi har utvecklat Appen huvudsakligen i syfte att kunna erbjuda vårdnadshavare en möjlighet till tillgänglig, effektiv och ändamålsenlig vård till sitt barn samt för att öka kunskapen om sitt barns hälsa och utveckling. Appen utgör framförallt en plattform som möjliggör för användaren att i en digital miljö boka tid hos legitimerad vårdpersonal som i sin tur kan erbjuda vård via distanskontakt genom digitala vårdmöten, samt en informationsplattform för användaren att ta till sig information om barns hälsa och utveckling.

Appen utgör inte en plattform för användaren att söka vård för egen räkning utan i första hand för vårdnadshavare att söka vård för barnets räkning. Appen är inte heller avsedd för att användaren ska kunna söka vård för akuta besvär hos barnet. Om barnet uppvisar akuta besvär uppmanas användaren att kontakta 112 eller uppsöka närmaste akutmottagning.

3. Särskilt om appen

Med Appen avses alltid den senaste versionen av Appen och de tekniska funktioner som vi implementerat i Appen. Det gäller även sådana tekniska funktioner som inte är direkt kopplade till Vårdgivarens tjänster, exempelvis möjligheter för dig att registrera och spara information om barnets vaccinationshistorik, utvecklings- och tillväxtdata, kurser och informationsmaterial och även dela den informationen med andra vårdnadshavare.

När vi använder ordet “vårdnadshavare” menar vi såväl barnets faktiska vårdnadshavare (primär vårdnadshavare) som andra närstående personer såsom sambo, make eller maka, mor- och farföräldrar som bjudits in av den primära vårdnadshavaren att använda Appen (sekundär vårdnadshavare)

Vi har alltid rätt att själva fatta beslut om att förändra, utveckla eller avveckla hela eller delar av Appen utan att först inhämta användarens godkännande. Nya versioner kan komma att innehålla såväl uppdateringar, nya funktioner och ny design. På samma sätt kan nya versioner innebära att funktioner eller design som tidigare funnits i Appen försvinner.

Appen tillhandahålls i dagsläget via en mobilapplikation som är kompatibel med både Android och iOS. Vi kan från tid till annan även erbjuda andra sätt för dig att få åtkomst till Appen. Villkoren gäller dock oförändrat oavsett hur du får åtkomst till Appen.

4. Användande och ansvar

I samband med att du registrerar dig som användare måste du identifiera dig med hjälp av BankID, vilket även används för autentisering i samband med att du loggar in i Appen. Autentiseringen är nödvändig för att Vårdgivaren ska ha möjlighet att identifiera dig innan ett vårdmöte.

Användarkontot är personligt och får inte överlåtas eller nyttjas av någon annan än dig personligen. Även om det finns möjligheter att dela information mellan olika vårdnadshavares användarkonton måste samtliga vårdnadshavare registrera ett personligt användarkonto.

Du ansvarar personligen för allt användande av Appen som sker under ditt användarkonto. Vi ansvarar inte för obehörig användning av ditt användarkonto och du bör därför hålla inloggningsuppgifter, såsom din personliga kod till BankID, hemligt och utom räckhåll för andra personer. Om du får reda på eller misstänker att ditt användarkonto används av någon obehörig är du skyldig att genast meddela oss för att vi ska ha rimlig möjlighet att kunna vidta säkerhetsåtgärder.

Som primär vårdnadshavare garanterar du att du är faktisk vårdnadshavare för barnet som du söker vård för eller registrerar uppgifter om. Som primär vårdnadshavare garanterar du även att barnets sekundära vårdnadshavare har ditt samtycke att såväl söka vård för barnets räkning via Appen samt ta del av och registrera uppgifter om barnet i Appen.

Som sekundär vårdnadshavare garanterar du att du har den primära vårdnadshavarens samtycke att använda Appen för att söka vård för barnets räkning och även använda Appen för att ta del av och registrera uppgifter om barnet i Appen.

Den information som du lämnar i Appen, såsom kontaktuppgifter, ska vara korrekt och aktuell. Du ansvarar därför för att hålla informationen uppdaterad. Vi tar inget ansvar för eventuella skador som orsakas av att du lämnat felaktig information eller inte uppdaterat tidigare lämnad information.

Vi bär inte något ansvar för de uppgifter om barnet som en vårdnadshavare registrerar i Appen, såsom vaccinationshistorik, utvecklings- och tillväxtdata. Vi bär inte heller något ansvar för hur en vårdnadshavare använder uppgifterna. Du bär även ett eget ansvar för de uppgifter som du lämnar till Vårdgivaren i samband med vårdmötet.

Appen ska inte användas i något annat syfte än för vilket den tillhandahålls. Allt användande ska ske i enlighet med tillämplig lag, på ett sätt som inte innebär att någon annans rättigheter kränks, utnyttjas eller missbrukas, samt i övrigt på ett sätt som inte riskerar att medföra skada för oss, Vårdgivaren eller tredje part. Appen ska inte heller användas på ett sätt som enligt allmän uppfattning kan uppfattas som omoraliskt, stötande eller provocerande. Det är förbjudet att såväl filma eller på annat sätt dokumentera videokonsultationer med Vårdgivarens vårdpersonal som att sprida sådant material.

Allt användande av Appen ska ske i enlighet med dessa villkor, i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med den information som från tid till annan finns tillgänglig på www.knodd.se (”Hemsidan”) eller i Appen.

Om vi misstänker att du använder Appen i strid mot dessa villkor, eller på ett sätt som riskerar att medföra skada för oss, Vårdgivaren eller tredje part har vi rätt att stänga av dig från ytterligare användning av Appen. Avstängning kan ske genom att användarkontot raderas. Vi har även rätt att begära ersättning från dig för den skada som ett användande av Appen i strid mot dessa villkor orsakat oss, inkluderat vårt eventuella skadeståndsansvar gentemot tredje part.

5. Rättigheter

Samtliga rättigheter, inkluderat men inte begränsat till immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, varumärke och andra liknande rättigheter, till Appen och Hemsidan, inkluderat men inte begränsat till dess tekniska lösningar, design, källkod, varumärke och innehåll, tillhör IT-leverantören och dess licensgivare.

Allt innehåll och alla uppgifter som du själv registrerar i Appen, tillhör dig och vi gör inte anspråk på några av dina rättigheter till sådant innehåll eller uppgifter. Vi kan dock komma att behandla denna typ av innehåll eller uppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Användarens nyttjande av Appen medför inte att några rättigheter till Appen, med undantag för rätten att använda Appen under avtalstiden, övergår till användaren. Användaren har inte rätt att kopiera, ändra eller dela information eller material som omfattas av IT-leverantörens eller dess licensgivares rättigheter om inte detta uttryckligen framgår i Appen (exempelvis vid delning av artiklar som Knodd publicerar).

6. Vårt ansvar

Så länge vi fortsätter att tillhandahålla Appen, d.v.s. om vi inte fattat beslut om att avveckla den, ser vi till att efter bästa förmåga tillhandahålla en så väl fungerande version av Appen som möjligt. Vi ser även till att efter bästa förmåga utveckla och förbättra Appen och förse dig med relevant information avseende Appen och vårt avtal, såsom information om uppdateringar och support.

Appen är normalt sett tillgänglig tjugofyra timmar om dygnet, varje dag, året runt. Den tid som du har möjlighet att boka tid för digitalt vårdmöte begränsas dock till de tider som vid var tid framgår i Appen eller på Hemsidan.

Vi kan inte garantera dig en oavbruten access till Appen. Tillgängligheten kan komma att påverkas av externa faktorer såsom nätverksuppkoppling, eller när vi genomför systemunderhåll, felrättning, uppdateringar eller liknande åtgärder.

Vi kan inte heller garantera att du alltid kan komma i kontakt med Vårdgivaren under de tider som framgår av Appen, eftersom det kan påverkas av faktorer inom Vårdgivarens verksamhet. Vi gör dock vårt bästa för att informationen om de tider som det finns möjlighet att boka tid för digitalt vårdmöte hålls uppdaterad och aktuell.

Vi garanterar inte att Appen kommer att fungera felfritt och det är upp till oss att avgöra om vi på egen bekostnad ska avhjälpa fel eller inte och när vi i så fall ska göra det. Du har därmed inte heller rätt till ersättning av oss med anledning av fel eller brister i Appen oavsett om det rör sig om brister i tillgängligheten av Appen som orsakats av virus eller andra externa angrepp, brister i den hårdvara, nätverksuppkoppling eller programvara som du använder eller någon liknande omständighet som vi inte kunnat påverka, eller någon annan omständighet.

Appen kan innehålla länkar till hemsidor eller applikationer som tillhandahålls av tredje parter. Vi tar inte något ansvar för sådana hemsidor eller applikationer och inte heller för dess innehåll.

7. Åtkomstbegränsat innehåll i appen

Appen kan inrymma delar, funktionalitet eller åtkomstbegränsat innehåll där tillgång kan fås genom betalning (”Betaltjänster”). Betaltjänster kan innefatta, men är inte begränsade till, exempelvis kurser och utbildningsmaterial via video, ljud eller text.

Betalning
Om inget annat anges vid köptillfället, får du tillgång till en specificerad betaltjänst genom engångsköp, exempelvis genom en betalning för en kurs. Betalning sker via tredjehands betallösningar genom App Store/iTunes Store och Google Play Store/Play Butik genom ditt registrerade konto hos Apple eller Google. Knodd är inte ansvarig för tekniska problem relaterade till betalningslösningen.

Knodd kan emellanåt komma att tillhandahålla speciella erbjudanden eller prissänkningar och kan även erbjuda tillgång till Betaltjänster kostnadsfritt under en tidsbegränsad provperiod. Priset för Betaltjänster kan även komma att ändras. Sådana tillfälliga eller långvariga ändringar påverkar inte din skyldighet att betala den överenskomna summan vid köptillfället.

Tillgång
Om inget annat anges är nyttjanderätten för Betaltjänster personlig och begränsad till det användarkonto som erlade betalningen. Efter betalning har du fri tillgång till Betaltjänsten så länge denna tillhandahålls. Innehåll i Appen får inte spridas och användas i kommersiellt syfte.

Ändringar
Knodd förbehåller sig rätten att när som helst fritt ändra i och uppdatera Betaltjänster, vilket innebär att innehåll, funktionalitet och design kan komma att ändras över tid. Knodd förbehåller sig även rätten att helt avveckla Betaltjänster.

Om en ändring inte har meddelats av Knodd minst en (1) månad i förväg och den väsentligen försämrar din nytta av Appen kan du kräva återbetalning. I det fall att du fortsätter använda Betaltjänsten efter en ändring genomförts ses detta som ett godkännande av ändringen.

Vidare accepterar du att du inte kan utkräva något ansvar eller göra gällande några anspråk mot Knodd på grund av att en Betaltjänst ändras på det sätt som beskrivs ovan.

Ångerrätt
Du har rätt att ångra ditt köp och erhålla full återbetalning inom fjorton dagar från betalning. I det fall du ångrar ditt köp hanterar Knodd ärendet skyndsamt och pengarna betalas tillbaka enligt återbetalningsvillkoren för den betallösning som använts vid köp (App Store/iTunes Store eller Google Play Store/Play Butik). Din tillgång till den Betaltjänst du köpt avslutas också. Kontakta info@knodd.se om du vill utnyttja din ångerrätt.

Ansvar för innehåll
Information som ges i appen, såväl som en del av Betaltjänster och i andra delar av Appen, är av allmän, upplysande karaktär och anpassade för en bred publik. Innehållet är inte avsett som sjukvårdsrådgivning eller alternativ till sådan rådgivning. Vid besvär eller sjukdomar, uppsök alltid kvalificerad sjukvårdsrådgivning av legitimerad vårdpersonal. Knodd är inte ansvariga för direkt eller indirekt skada som uppstår till följd av innehållet i Betaltjänsterna.

8. Support

Även om vårt ansvar är begränsat så ställer vi höga krav på oss själva att tillhandahålla en så användarvänlig och väl fungerande version av Appen som möjligt. Vi tar därför tacksamt emot både feedback och frågor om support via e-post på hjalp@knodd.se, via vårt frågeformulär på Hemsidan, eller via någon av våra andra support- och kontaktkanaler som vi informerar om. Vi strävar efter att kunna erbjuda en så effektiv support som möjligt utifrån omständigheterna.

9. Ansvarsbegränsning m.m.

Vårt skadeståndsansvar är alltid begränsat till direkta skador och alltid till ett högsta belopp om ett (1) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110). Vi ansvarar inte för indirekta skador eller skador på tredje man och inte heller för skador som beror på ett felaktigt användande av Appen. Vi ansvarar inte i något fall för de tjänster, inklusive medicinska bedömningar, som Vårdgivaren tillhandahåller via Appen.

Du måste framställa skadeståndskrav mot oss inom tre (3) månader från tidpunkten då skadan uppkom. I annat fall förlorar du rätten att rikta skadeståndskrav mot oss med anledning av den uppkomna skadan.

10. Avtalstid och uppsägning

Avtalet mellan oss och dig avseende ditt användande av Appen börjar löpa från och med registreringen av ditt användarkonto och gäller tillsvidare. Notera dock att det inte finns någon skyldighet för oss att ingå avtal eller tillhandahålla Appen till dig.

Du har rätt att säga upp avtalet närsomhelst genom att radera ditt användarkonto. Du har i så fall möjlighet att ingå ett nytt avtal genom att registrera ett användarkonto på nytt.

Vi har rätt att säga upp avtalet närsomhelst med trettio (30) dagars uppsägningstid genom meddelande till dig. Vi har även rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om du bryter mot dessa allmänna villkor genom att radera ditt användarkonto.

Om användarkontot varit inaktivt under två (2) år har vi även rätt att säga upp avtalet utan att tillämpa någon uppsägningstid, genom att radera ditt användarkonto. Du har i så fall möjlighet att ingå ett nytt avtal genom att registrera ett användarkonto på nytt.

Vi kan komma att neka en registrering av nytt användarkonto om du tidigare har stängts av från Appen eller om ditt tidigare avtal sagts upp med anledning av att du brutit mot dessa villkor.

11. Force Majure

Om vårt uppfyllande av avtalet försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte rimligen kunnat råda över och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit, till exempel arbetskonflikt, eldsvåda, krig, naturkatastrof, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande eller liknande omständighet, samt fel eller försening i tjänster från leverantörer på grund av omständighet som nyss beskrivits, ska detta medföra befrielse från att uppfylla avtalet liksom befrielse från skadestånd och andra påföljder.

12. Personuppgifter

Vårt, respektive Vårdgivarens, ansvar för behandling av personuppgifter regleras inte av dessa villkor utan av tillämplig lagstiftning. Hur såväl dina som barnets personuppgifter behandlas i samband med att du använder Appen beskrivs i Knodds integritetspolicy.

13. Kommunikation

Du accepterar att vi kommunicerar med dig elektroniskt (exempelvis via e-post eller genom Appen), via rekommenderad post eller telefon med användande av de kontaktuppgifter som du registrerat i Appen.

Meddelande som skickas elektroniskt ska anses ha kommit mottagaren tillhanda i samband med avsändandet, oavsett om mottagande bekräftats eller inte, så länge som mottagande på annat sätt kan styrkas. Meddelande som skickas via rekommenderad post ska anses ha kommit mottagaren tillhanda senast tio (10) dagar från tidpunkten då det överlämnades för postbefordran.

14. Övrigt

Vi har rätt att överlåta avtalet till ett annat bolag som ingår i samma koncern som vi. Vi har även rätt att överlåta avtalet till en extern köpare i samband med en försäljning av vår verksamhet.

Vi har rätt att anlita underleverantörer för att utföra hela eller delar av avtalet.

Du har inte rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till någon annan.

15. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i dessa villkor utan att först inhämta något godkännande. Vi informerar alltid dig i samband med att vi genomför väsentliga ändringar av villkoren. Nya villkor träder alltid ikraft senast en (1) vecka från tidpunkten då vi publicerade den nya versionen av villkoren på Hemsidan och den senaste versionen finns alltid tillgänglig där. Om du fortsätter att använda Appen efter att vi publicerat en ny version av villkoren anses du också ha accepterat de nya villkoren. Vi rekommenderar dig därför att ta för vana att läsa villkoren då och då för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

16. Tillämplig lag och tvistelösning

Avtalet regleras av svensk rätt. Tvister med anledning av avtalet ska avgöras av allmän domstol i Sverige med Göteborgs tingsrätt som första instans.