Om mobbning i förskolan 

Mobbning i skola och förskola är en svår situation som kan lämna starka spår hos barn och ge men för livet. Då är det inte konstigt att många föräldrar oroar sig för det när det kommer till deras barn. Men med vuxnas hjälp kan mobbningsproblem förbättras. 

Barn gör som vuxna gör och lär sig sociala samspel från viktiga vuxna i deras närhet
quote

Ett svårt och känsligt ämne Mobbning kan innebära olika sorters kränkningar och trakasserier, allt från att retas till fysiskt våld, och sätter ofta spår som finns kvar i vuxen ålder. Det är ett komplext problem och det går inte alltid att förstå varför ett barn mobbar ett annat. Den som blir mobbad upplever sig ofta i underläge och har svårt att försvara sig. Olika exempel på mobbning: Fysisk mobbning - slå, sparka, stå i vägen, lägga krokben, nypas Psykisk mobbning - hot, manipulera, utpressa, utesluta, nätmobbning

Varför mobbar barn andra? Barn uppmärksammar tidigt att det finns olikheter mellan människor, och dessa olikheter kan ligga till grund för mobbning och utanförskap. De vanligaste anledningarna till att någon blir trakasserad i skolåldern är hudfärg och vart man kommer ifrån samt vem man blir kär i. Det kan också handla om vad man har eller inte, hur man är klädd eller andra sätt man ”sticker ut” från gruppen. Mobbning är dock mer komplext än att någon ”bara” retar någon annan. Ofta är ett socialt maktspel involverat, som kan vara medvetet eller inte, där någon har mer social status och makt över gruppen. Forskning om mobbning tyder på att vuxna spelar en viktig roll både vad gäller att förebygga mobbning och att hantera det när det händer. Barn gör som vuxna gör och lär sig sociala samspel från viktiga vuxna i deras närhet. Har man lärt sig att vara snäll mot andra, tala respektfullt med andra och acceptera olikheter så är man mindre benägen att mobba någon. Samtidigt upplever många vuxna att det är svårt att prata med barn om mobbning. Det är ett känsligt ämne, och tanken på att ens eget barn kan vara utsatt är svår att ta till sig som förälder.

Finns mobbing verkligen redan i förskolan? När man talar om mobbning tänker de flesta kanske på barn i skolåldern. Forskning visar dock att det förekommer ända ner i förskolan. Ofta kan det handla om att barn inte vet om att de mobbar någon annan, eftersom barn i den här åldern fortfarande håller på att lära sig sociala koder och hur man ska bete sig med andra. Om mobbning sker eller inte utgår dock från den utsattas upplevelse, så ett barn kan känna sig mobbat utan att den som gör det vet om det. Därför är det särskilt viktigt att vuxna i förskolan finns med i barnens sociala sammanhang för att tidigt snappa upp när skadliga beteenden sker och hjälpa alla involverade att rätta till dem. Förskolan styrs tillsammans med andra skolor av skollagen. Där finns regler angående förskolans skyldighet att uppmärksamma kränkningar och trakasserier och att aktivt arbeta förebyggande vad gäller mobbning. Inom varje verksamhet finns därför en handlingsplan. Förskolan är skyldig att hantera ärenden enligt den här planen vare sig en kränkning har hänt en enda gång eller om mer systematisk mobbning upptäcks. Vill du lära dig mer om mobbning? I föräldrapodden Knodden diskuterar Knodds barnsjuksköterska Johan hur du som förälder kan stötta ditt barn.

Hur kan jag prata med mitt barn om mobbning? Att vuxna involverar sig när mobbning sker är den absolut viktigaste faktorn i att förbättra situationen. Det är viktigt att säga ifrån om barn utesluter varandra ur leken eller kallar varandra för fula saker, särbehandlar varandra eller talar elakt. Barn märker dessutom av när vuxna blundar för situationer, vilket legitimerar både aktiv mobbning och att vara passiv åskådare. Det skapar även en miljö där barn upplever att de inte kan komma till de vuxna med vad de varit med om. I förskoleåldern kallar man det inte alltid mobbning, men det kan vara bra att sätta grundregler med ditt barn om hur man behandlar andra, exempelvis: Man slår inte varandra Alla får vara med Man retas inte Detta hjälper också ditt barn att förstå när någon annan beter sig ”fel” och att stå upp för sig själv eller andra i sådana situationer. Regeln att man inte slår varandra gäller både för hur ditt barn beter sig mot andra och hur barnet uppfattar att andra får bete sig mot barnet. Det är också viktigt att jobba förebyggande vad gäller att uppmärksamma och uppskatta människors olikheter. Du kan bland annat: Läsa böcker där olika sorters människor finns representerade, och prata om hur man kan vara olika och hur det är något positivt. Uppmuntra ditt barns empati genom att prata om hur barnet själv skulle känna sig om någon sa något elakt eller att barnet inte fick vara med i leken. Vad kan man göra som kompis om någon annan blir utsatt?

Skyddsfaktorer Det är ingen hemlighet att barn stärks av gedigna, varma relationer till vuxna vad gäller det mesta i livet. Detta ligger bakom en trygg anknytning, förmågan att lära sig språk och andra färdigheter, och hur vi socialiseras in i ett liv med andra människor. Då är det knappast förvånande att trygga, närvarande vuxna också blir en skyddsfaktor mot mobbning - både för att ett barn ska vara mindre benäget att mobba och för att kunna stå emot negativa effekter av att bli utsatt. Genom att vara delaktig i barns liv och lek kan vuxna hjälpa dem skapa positiva sociala relationer och samspel och snabbt kliva in om något behöver styras rätt. Våga tala med ditt barn om hur ni är med andra, fundera kring hur det kan kännas att inte få vara med eller om en klasskamrat säger något dumt till en, och ge utrymme för att prata om det som händer på förskolan. Många barn drar sig för att berätta för sina föräldrar om mobbning för att de inte vill göra föräldrarna ledsna eller för att de skuldbeläggs för att inte ha berättat tidigare. Genom att redan i förskoleåldern skapa detta utrymme för lyssnande och att prata om sånt som är tufft lägger du grunden för att ditt barn kan komma till dig även senare i skolåldern.

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

10 mars 2023

Läs mer

två flickor som leker
Barnspecialisternas råd om att sätta gränser för barn
barn som sitter på golvet och ritar
Tryggt föräldraskap - så förbereder du ditt barn för livet
Omslag podden Knodden
Knodden - föräldrapodden med Norrlandspäron
Se alla artiklarna
Barnsjuksköterska i mobilen