Integritetspolicy - Knodd

Användarvillkor

Här kan du läsa om villkoren för att använda tjänsten

Relationen mellan Knodd Vård AB, org.nr 559161-6304 ("IT-leverantören") och användaren som registrerar ett konto (”Användaren”) regleras med följande avtalsvillkor.

Notera att detta avtal ingås mellan Användaren och IT-leverantören. IT-leverantören, det vill säga Knodd Vård AB, ska inte förväxlas den registrerade vårdgivaren Knodd Medicare AB. IT-leverantörens tjänst kan komma att användas både av Knodd Medicare AB och andra vårdgivare. I samtliga fall är det den aktuella vårdgivaren som ansvarar för för alla medicinska utlåtanden och råd som ges via IT-leverantörens tjänst.

För kontakt med vårdgivaren Knodd Medicare AB, kontakta hjalp@knodd.se. I det fall en annan vårdgivare ger vård via tjänsten ska Användaren informeras om detta och få del av dennes kontaktuppgifter.

Bakgrund, avtalsreglering och parter

IT-leverantören tillhandahåller konto (”Konto”) och tillhörande tjänster för Användare och vårdgivare (”Vårdgivaren”) genom applikationer för både Android och iOS (”Applikationen”). Applikationen möjliggör för föräldrar att ställa sig i kö till, eller boka tid hos, legitimerad vårdpersonal, exempelvis en barnsjuksköterska, för att erhålla vård via distanskontakt. Användaren kan innan distanskontakten startar redogöra för barnets symtom genom Applikationen genom ett formulär. Vid distanskontaktens start ges Användaren tillfälle att muntligt redogöra för barnets symtom och allmäntillstånd för vårdpersonalen, som då kan göra en medicinsk bedömning och föreslå behandlingsåtgärder. Vid behov av akut sjukvård hänvisas patienter till allmän sjukvård genom SOS-samtal eller närmaste akutmottagning.

IT-leverantören ska inte ses som vårdgivare. IT-leverantören är endast en teknisk tjänsteförmedlare av den vård som ges av Vårdgivaren till Användaren. Avtalet mellan Användaren och IT-leverantören är därmed att ses som ett tjänsteavtal för erbjudande av användande av en teknisk plattform. För att undvika missförstånd skall IT-leverantören alltså inte ses som ansvarig för de medicinska bedömningar, behandlingsåtgärder eller övriga vårdrelaterade tjänster som tillhandahålls Användaren inom ramen för dennes kontakter med Vårdgivaren genom Applikationen.

Avtal mellan Användaren och IT-leverantören träffas genom att Användaren skapar ett Konto via Applikationen som IT-leverantören tillhandahåller (”Avtalet”). När Användaren har registrerat ett Konto i Applikationen skall Avtalet betraktas som ingånget, där Användaren genom denna handling accepterar dessa avtalsvillkor. Det åligger Användaren att upprätthålla och ange korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter vid Avtalets ingående och under avtalstiden. Användaren ska uppge de kontaktuppgifter som Användaren önskar att IT-leverantören ska sända bekräftelser, påminnelse och övriga meddelanden, och informationen i användarens profil i Applikationen ska hållas aktuell. I det fall förändring av kontaktuppgifter sker ska detta snarast delges IT-leverantören via hjalp@knodd.se.

Generellt

För att registrera ett Konto och därmed teckna Avtalet, samt för inloggningar i Applikationen, krävs att Användaren disponerar över ett BankID för autentisering. För mer information kring vilka villkor som gäller för BankID kontaktas din bank. Vid registrering av Konto godtar Användaren Applikationens begränsningar och förutsättningar. Användaren godtar att kontaktuppgifter som angetts av denne vid registrering av Konto i Applikationen kan användas av IT-leverantören i syfte att kontakta Användaren. Användaren äger dock rätten att avregistrera sig från denna kontakt, varpå IT-leverantören är skyldig att tillmötesgå denna begäran.

Det åligger Användaren att Kontot brukas enligt vad som uppges i Avtalet. Användaren bär vidare ansvar för att Konto brukas i enlighet med gällande rätt samt övriga inskränkningar som kan komma att anges i Applikationen. Eventuell information som publiceras av Användaren på Applikationen ansvarar denne för. Användaren bär ansvarighet för de handlingar som görs inom ramen för Kontots användande. Kontot är att betrakta som personligt och får därmed enbart nyttjas av den användare som kontot registrerats på. Kontot får inte överlåtas eller upplåtas till annan part. Användare som är vårdnadshavare för ett barn har rätt att nyttja Applikationen för barnets räkning, primärt barn mellan 0-6 år, men även äldre barn. IT-leverantören bär inte ansvar för olämplig användning av Konto av obehörig eller för följder som härstammar därav.

IT-leverantörens ansvar

IT-leverantören ansvarar för att Användaren förfogas en rimlig möjlighet att kunna nyttja Applikationen både under och utanför de för tiden aktuella öppettiderna för distanskontakt med vårdgivare.

IT-leverantören ansvarar inte för avbrott i tillgängligheten som orsakas av virus/angrepp, brist i Användarens hårdvara, dålig nätverksuppkoppling, Användarens programvara eller annan brist som IT-leverantören ej kan avhjälpa. Om avbrott eller brister i Applikationens tillgänglighet uppstår ska dessa dock anmälas så snabbt som möjligt till IT-leverantören på hjalp@knodd.se.

Fel som orsakas av Användaren eller något som Användaren ansvarar för har IT-leverantören inget ansvar för. Vidare tar IT-leverantören inte ansvar för personskada eller annan följd som kan resultera av användning eller felanvändning av information som tillhandahålls, hänvisas till eller presenteras i Applikationen. IT-leverantörens ansvar är begränsat till ansvar för styrkt, direkt skada och till högsta belopp motsvarande åtta tusen (8 000) kronor. Indirekta skador svarar IT-leverantören svarar inte för.

IT-leverantören kan inte garantera att Applikationen kommer vara felfri. Om felaktigheter upplevs eller uppstår har IT-leverantören rätt att på egen bekostnad reparera felet om detta kan göras inom skälig tid och utan väsentligt bekymmer för Användaren. IT-leverantören är inte skyldig att ersätta Användaren med anledning av felaktigheter eller brister, om detta inte anges av tvingande lag. IT-leverantören ansvarar inte för eventuell förlust av data.

Nyttjande

Då Användare bryter mot detta avtal har IT-leverantören rätt att stänga av Användaren från tjänsten, ta bort Användarens konto och på andra sätt vidta åtgärder för att minska skadan på tjänsten eller bolaget. Om användning skett i strid med detta avtal eller lag är Användaren skyldig att hålla IT-leverantören skadeslöst och ersätta IT-leverantören för eventuella skador och rättegångskostnader.

Immateriella rättigheter

IT-leverantören äger eller licensierar alla immateriella rättigheter i relation till Applikation, IT-leverantörens hemsida och dess innehåll. All kopiering eller ändring eller delning av material som lyder under dessa rättigheter är förbjuden om inget annat explicit anges. Notera att otillåten användning av IT-leverantörens immateriella rättigheter kan leda till att IT-leverantören kräver ersättning eller påkallar rättsliga åtgärder.

Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller från det att Användaren registrerat ett Konto hos IT-leverantören och tillsvidare. IT-leverantören och Användaren har båda separat rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Vid uppsägning ska IT-leverantören skyndsamt ta bort Kontot samt tillhandahållen och lagrad information om och relaterad till Användaren. Om Användaren bryter eller med sannolika skäl förefaller bryta mot Avtalet, äger IT-leverantören rätten att säga upp Avtalet och stänga av Användarens Konto om denne inte inom trettio (30) dagar rättar sig. Sådan Användare äger inte rätten att återskapa eller åter registrera ett nytt Konto, om detta ej godkänts av IT-leverantören.

Force Majeure

Vid omständigheter som IT-leverantören inte kan råda över som försvårar eller förhindrar fullgörandet av åtaganden som IT-leverantören har enligt Avtalet, såsom strejk eller allmän arbetskonflikt, myndighetsutövning, eldsvåda, arbetstvister, olyckshändelser, terroristattack, naturkatastrof, fel eller försening av leverantör eller underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför IT-leverantörens kontroll och vars följder IT-leverantören inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, befrias IT-leverantören från skadestånd och övriga påföljder.

Avgifter

Ingen patientavgift tas ut för tillhandahållandet av tjänsten.

Personuppgifter

IT-leverantören hanterar och behandlar Användarens personuppgifter enligt IT-leverantörens integritetspolicy, som finns på www.knodd.se. IT-leverantören är endast Personuppgiftsbiträde och användaren bör därför kontakta Vårdgivaren, tillika Personuppgiftsansvarig, angående frågor gällande personuppgifter. För mer information om vilken typ av personuppgifter som berörs, se IT-leverantörens integritetspolicy.

Överlåtelse och ändringar

Avtalet samt de rättigheter och skyldigheter som följer av Avtalet får inte överlåtas av Användaren till annan part. IT-leverantören äger rätten att anlita underleverantör för att fullgöra sina skyldigheter gentemot Avtalet.

IT-leverantören har rätt att förändra funktionalitet och omfattning av Konto och Applikationen. Denna utveckling kan innebära att Avtalet påverkas. IT-leverantören äger rätten att göra ändringar i Avtalet och åtar sig att publicera det nya Avtalet inom skälig tid på www.knodd.se. Användaren äger rätten att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om förändring av Applikationen eller Avtalet är till dennes väsentliga nackdel.

Tvist och tillämplig lag

Avtalet ska tillämpas enligt svensk rätt. Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.