Integritetspolicy - Knodd

Integritetspolicy

Läs om vad vi gör för att skydda dina personuppgifter

1. Allmänt

Denna integritetspolicy förklarar hur Knodd Vård AB, org.nr 559161-6304 “Knodd”, samt Knodds helägda dotterbolag Knodd Medicare AB, org.nr 559172-7333 samlar, använder samt skyddar dina Personuppgifter. Med “Personuppgifter” avses all typ av information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Knodd värnar om din personliga integritet och vidtar de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda dina Personuppgifter.

Policyn innehåller även information kring hur du kan utöva dina rättigheter avseende dataskydd.

2. Ansvar

Knodd tillhandahåller applikationen (“Appen”) där Personuppgifter registreras. Knodd ansvarar för denna information fram till dess att kontakt är inledd med en vårdgivare via Appen. Ansvaret för Personuppgifter övergår alltså till Vårdgivaren så snart kontakt är initierad med denne och du delar uppgifter kring barnets hälsa.

Det är Knodd Medicare AB som är att betrakta som vårdgivare (“Vårdgivaren ”), tillika personuppgiftsansvarig. Knodd Vård AB är leverantör av den tekniska plattform som möjliggör vårdkontakten och agerar därför personuppgiftsbiträde till Vårdgivaren.

3. Vilken information behandlas?

De personuppgifter som behövs för att möjliggöra tillhandahållandet av tjänsten behandlas. Personuppgifter som behandlas av Knodd och Vårdgivaren är de uppgifter som du registrerar via ditt konto i Appen. Exempel på sådana Personuppgifter är:

  • Personnummer
  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Utöver ovan nämnda Personuppgifter så behandlar Knodd och Vårdgivaren även uppgifter som är relaterade till barnets hälsa. Exempel på sådana Personuppgifter är den symtombeskrivning som görs gällande barnets hälsotillstånd. Knodd har alltså ansvaret för behandling av uppgifter relaterade till barnets hälsa fram tills dess att kontakt är initierad med Vårdgivaren, då ansvaret övergår till denne.

Vi kan också komma att automatiskt samla in och behandla data hänförligt till:

  1. Anonymiserad information kring din användning av tjänsten, exempelvis tidsåtgång för vårdbesök, vilka knapptryck som registrerats etc.
  2. Teknisk information såsom vilken typ av enhet samt operativsystem som använts för att få åtkomst till Appen. IP-adress och cookies är ytterligare exempel på information som kan komma att samlas in och behandlas.

4. Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifterna lagras endast under den tid som behövs för att god vård skall kunna tillhandahållas, och/eller för att kunna uppfylla rättsliga skyldigheter som åligger Knodd. På grund av den gällande patientdatalagen åligger det också Vårdgivaren att spara patientjournaler kopplade till vårdmötet under en viss tid.

Uppgifter som inte är relaterade till barnets hälsa, exempelvis kontaktinformation, raderas eller anonymiseras så snart du har avslutat ditt konto, förutsatt att informationen inte behövs för att lagkrav ska kunna uppfyllas.

5. Tredje parts behandling av personuppgifter

5.1 Underleverantörer till Knodd

Vi använder oss av tredje-parts leverantörer för IT-tjänster såsom drift och hostingleverantörer. Dessa underleverantörer kan i vissa fall komma att behandla Personuppgifter. I sådana fall behandlas dina Personuppgifter alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. Underleverantörerna arbetar på uppdrag av Knodd och är därmed att anse som personuppgiftsbiträden.

5.2 Underleverantörer till Vårdgivaren

Vårdgivaren använder sig av journalsystem från tredje part. I detta journalsystem sparas de journaler som Vårdgivaren för under vårdkontakten enligt gällande lagstiftning.

6. Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi kan i vissa undantagsfall komma att överföra dina Personuppgifter till ett land utanför EU/EES, exempelvis om vi delar dina Personuppgifter med en leverantör som är etablerad eller lagrar Personuppgifterna i ett land utanför EU/EES. Vid händelse av sådana överföringar vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en skyddsnivå likställig den som råder inom EU/EES.

Skyddsnivån garanteras antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av lämpliga skyddsåtgärder.

7. Dina rättigheter

Som registrerad användare av Appen har du alltid rätt att få information kring vilka Personuppgifter som behandlas, i vilket syfte detta sker samt huruvida uppgifterna har överförts till tredje part. Du har också rätt att rätta eventuella felaktigheter i Personuppgifterna samt att begära att Personuppgifter raderas. Vissa Personuppgifter måste dock Vårdgivare enligt lag spara, exempel på detta är den journal som förs i samband med vårdkontakten. Du har dessutom rätt att begära att uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål.

Om du är missnöjd med hur Knodd behandlar Personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, I Sverige är det Datainspektionen som är tillsynsmyndighet (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss gärna på hjalp@knodd.se om du har frågor angående hur vi behandlar Personuppgifter.

8. Ändringar i denna policy

Denna integritetspolicy uppdateras kontinuerligt, den vid varje tillfälle gällande versionen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida, www.knodd.se.

9. Kontaktinformation

Kontakta oss gärna om du har frågor angående hur vi behandlar data. Skicka då ett mail till hjalp@knodd.se.